Slovenskozalohuje preloader logo

Pre obchodníkov
a odberné miesta

obchod

Kto je obchodník?

Je to každý predajca nápojov v jednorazových zálohovaných obaloch, ktorý tento tovar predáva konečnému spotrebiteľovi.

Povinné a dobrovoľné odberné miesta.
Aký je v tom rozdiel?

povinný odber

Povinné
odberné miesto

predajná plocha
väčšia ako 300 m²

Obchodník, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2 okrem obchodníka, ktorý na takejto predajnej ploche predáva potraviny a nápoje ako doplnkový tovar je povinný sa stať odberným miestom. Povinne zapojené odberné miesto má na požiadanie spotrebiteľa povinnosť preplatiť kupón za vrátené zálohované obaly spotrebiteľovi v hotovosti.

dobrovoľný odber

Dobrovoľné
odberné miesto

predajná plocha
menšia ako 300 m²

Obchodník, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2 sa môže do zálohového systému zapojiť ako odberné miesto dobrovoľne. Dobrovoľne zapojené odberné miesto môže spotrebiteľovi poskytnúť zľavu z nákupu v hodnote kupónu za vrátené zálohované obaly.

Povinnosti obchodníka

  • Predávať iba registrované nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch a dodržiavať výšku zálohu určenú Správcom.
  • Výška zálohu má byť uvedená na cenovke alebo výveske oddelene a následne pripočítaná k cene nápoja.
  • Pri uvádzaní cien v nápojových lístkoch odporúčame uviesť informáciu, že k cene zálohovaných nápojov je účtovaný aj záloh. Sprístupnenie informácie pre spotrebiteľa by malo byť viditeľné, jasné a zrozumiteľné.
  • Výška zálohu musí byť v rámci dokladu o úhrade evidovaná osobitne ako nezdaniteľná predajná položka. Rovnako aj v prípade vyplatenia záloh spotrebiteľovi.

Povinnosti odberného miesta

  • Požiadať o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností.
  • Zálohovať a dodržiavať výšku zálohu.
  • Zabezpečiť označovanie obalu tak, aby z takého označenia bolo zrejmé, že obal je pokrytý zálohovým systémom.
  • Registrovať zálohované nápojové obaly pred ich umiestnením na trh.
  • Viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a výške zálohy.
  • Viesť evidenciu o zálohovaných obaloch a ohlasovať z nej údaje v Správcovi v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh (ohlasovať mesačne údaje o množstve zálohovaných obalov uvedených na trh v ks aj kg).

Aké sa zapojíte do zálohového systému?

Obchodník vyplní žiadosť pre povinne zapojené odberné miesto alebo žiadosť pre dobrovoľné odberné miesto o uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému. Žiadosť zašle emailom na registracia@spravcazaloh.sk.

Po posúdení žiadosti Správcom je obchodníkovi zaslaná zmluvná dokumentácia. Podpísanú zmluvu zasiela obchodník v súlade s pokynmi Správcu.

Obchodníkovi je po uzatvorení zmluvy zaslaný email s linkom na registráciu do registračného portálu Správcu, kde zaregistruje spoločnosť.

Obchodník si zakúpi odberné zariadenie. V registračnom portáli registruje Správcu odberné miesto s konkrétnym výrobným číslom kúpeného zariadenia na odber zálohovaných obalov. Kúpi si spotrebný materiál v súlade s pokynmi Správcu.

Po schválení registrácie odberného miesta môže začať obchodník odoberať vrátené zálohované obaly od spotrebiteľov. Pred prvým spustením zálohovania je však potrebné overiť pripravenosť zariadenia na odber z hľadiska schopnosti evidencie dát u dodávateľa zariadenia.

Často kladené otázky

Od obchodníkov

Koho nazývame v zálohovom systéme obchodník (distribútor) ?

Obchodníkom resp. distribútorom obalov v zálohovom systéme na Slovensku je distribútor podľa osobitného predpisu (§ 52 ods. 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), ktorý uskutočňuje predaj, resp. distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch.

Ako sa zapojiť do zálohového systému ako obchodník (distribútor) ?

Zapojeniu sa do zálohového systému predchádza zaslanie žiadosti, ktorej vzor nájde obchodník (distribútor) na podstránke Obchodník v časti Dokumenty na stiahnutie. Na jej základe je potrebné uzavrieť so Správcom zálohového systému zmluvu.

Ako prebieha uzavretie zmluvy medzi obchodníkom (distribútorom) a Správcom zálohového systému ?

Po prijatí žiadosti bude obchodníkovi (distribútorovi) zaslaná zmluvná dokumentácia na kontaktný email uvedený v dotazníku. Zmluvu je potrebné po vyplnení a podpísaní poslať Správcovi zálohového systému (Správca) poštou na uvedenú adresu v dvoch vyhotoveniach. Obchodník (distribútor) má povinnosť požiadať Správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností len v prípade, ak má povinnosť sa registrovať ako odberné miesto, alebo má záujem registrovať sa ako dobrovoľné odberné miesto.

Kto sa môže registrovať ako odberné miesto ?

Obchodník (distribútor) obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému spotrebiteľovi na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2. Tieto povinnosti môže dobrovoľne plniť aj obchodník (distribútor) obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov na predajnej ploche menšej ako 300 m2. V takom prípade je možné zriadiť tzv. dobrovoľné odberné miesto. Vzor žiadosti a pokyny na uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému ako povinné, alebo dobrovoľné odberné miesto nájdete v časti Dokumenty na stiahnutie na podstránke Obchodník. Výnimku zo zálohovania získava obchodník (distribútor) obalov, ktorý na predajnej ploche najmenej 300 m2 nepredáva potraviny a nápoje ako hlavný tovar (napríklad: drogérie, čerpacie stanice, hotely, reštaurácie).

Ako prebieha registrácia obchodníkov (distribútorov) v zálohovom systéme ?

Najskôr je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy so Správcom zálohového systému, ktorá je dostupná na podstránke Obchodník v časti Dokumenty na stiahnutie a následne s ním podpísať zmluvu. Zmluvu je potrebné po vyplnení a podpísaní poslať Správcovi poštou na uvedenú adresu v dvoch vyhotoveniach. Obchodník (distribútor) dostane aktivačný email, ktorý obsahuje link do registračného portálu a výzvu pre obchodníka (distribútora) na vytvorenie konta v ňom. Obchodník (distribútor) sa registruje a čaká na email s výzvou na zadanie hesla. Po jeho obdržaní si vytvorí heslo a jeho konto je úspešne vytvorené.

Ako prebieha registrácia odberného miesta u Správcu ?

Obchodník (distribútor) je povinný mať najskôr uzatvorenú zmluvu so Správcom zálohového systému a vytvorené konto v registračnom portáli Správcu. Po vytvorení konta obchodníka (distribútora) je potrebné prihlásiť príslušné odberné miesta v registračnom portáli Správcu zálohového systému.

Je možné zrušiť odberné miesto ?

Áno. Pokiaľ sa na pôvodne registrovanom odbernom mieste už nenachádza žiadne odberné zariadenia alebo sú všetky zariadenia na odber zálohovaných obalov neaktívne, tak je možné v registračnom portáli Správcu zálohového systému uskutočniť zrušenie odberného miesta. Zrušenie odberného miesta je nezvratný proces. Odberné miesta s predajnou plochou väčšou ako 300 m2, ktoré predávajú nápoje v zálohovaných obaloch majú zákonnú povinnosť odoberať obaly, v danom prípade je možné zrušiť odberné miesto len v prípade, ak predajni zanikne zákonná povinnosť.

Je možné odberné miesto deaktivovať alebo reaktivovať ?

Áno, v registračnom portáli Správcu je možné uskutočniť deaktiváciu, prípadne reaktiváciu odberného miesta.

Ako uvádzať výšku záloh na cenovke alebo výveske ?

Výška zálohu, 15 eurocentov, musí byť uvedená na cenovke alebo výveske oddelene a následne pripočítaná k cene predávaného nápoja. Sprístupnenie informácie o cene nápoja a výške zálohu pre spotrebiteľa by malo byť viditeľné, jasné a zrozumiteľné.

Ako pri predaji účtovať výšku záloh ?

Výška zálohu musí byť v rámci dokladu o úhrade evidovaná osobitne ako nezdaniteľná predajná položka. Rovnako aj v prípade vyplatenia zálohu spotrebiteľovi.

Aké sú schválené spôsoby odberu obalov od zákazníka ?

Odberné miesta si môžu pre svoje prevádzky zvoliť jeden z troch schválených spôsobov odberu, a to: automatizovaný, poloautomatizovaný a ručný zber. Viac informácií sa dozviete v dokumente na podstránke Obchodník v časti Dokumenty na stiahnutie.

Kto stanovuje formu zberu pre konkrétnu prevádzku ?

Vyberá si ho obchodník (distribútor). Správca zálohového systému môže odporučiť obchodníkovi (distribútorovi) na základe podmienok danej prevádzky to najvhodnejšie riešenie zberu zálohovaných obalov. Následne Správca schvaľuje túto zvolenú formu odberu.

Kto zabezpečuje spotrebný materiál pre odberné miesta ?

Spotrebný materiál pre jednotlivé odberné miesta (vrecia, plomby) si objednáva obchodník (distribútor) podľa pokynov od Správcu zálohového systému.

Ako prebieha proces odberu obalov z odberných miest ?

Odber zálohovaných obalov je nastavený automatizovane na základe počtu naskenovaných a plombou uzatvorených vriec, ktorých počet pre odvoz bol nastavený v procese registrácie. Zvoz od jednotlivých distribútorov zabezpečuje Správca zálohového systému prostredníctvom zmluvného prepravcu.

Kedy Správca uhrádza obchodníkovi (distribútorovi) zálohy a manipulačný poplatok za odobrané obaly ?

Finančné prostriedky na vyplatenie záloh a manipulačné poplatky sú splatné do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikne Správcovi zálohového systému povinnosť finančné prostriedky v súlade s platnou zmluvou uhradiť.

Ako často je obchodník (distribútor) povinný zasielať výkaz Správcovi zálohového systému ?

Informáciu o množstve vyplatených záloh je obchodník (distribútor) povinný doručiť Správcovi zálohového systému najneskôr do 7. dňa v kalendárnom mesiaci za obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca vo forme csv súboru s presne zadefinovanou štruktúrou, a to nahratím do registračného portálu Správcu.

Ako postupovať v prípade poruchy odberného zariadenia ?

V prípade poruchy na ručnom skenery kontaktujte prosím technickú podporu na telefónnom čísle 0650 555 555. V prípade poruchy automatu na zber zálohovaných obalov kontaktujte svojho dodávateľa zariadenia.

Sledujte nás

📈 HĽADÁME POSILU NA POZÍCIU: DÁTOVÝ ANALYTIK 👨‍💻 

Máš záľubu v číslach? Baví ťa práca s nimi a rád hľadáš súvislosti? Tak potom hľadáme práve teba! Buď členom nášho logistického tímu.

👉 Zaujala ťa ponuka? Pošli svoje CVčko na mail katarina.jassova@spravcazaloh.sk a buď našim novým kolegom.

📈 HĽADÁME POSILU NA POZÍCIU: DÁTOVÝ ANALYTIK 👨‍💻

Máš záľubu v číslach? Baví ťa práca s nimi a rád hľadáš súvislosti? Tak potom hľadáme práve teba! Buď členom nášho logistického tímu.

👉 Zaujala ťa ponuka? Pošli svoje CVčko na mail katarina.jassova@spravcazaloh.sk a buď našim novým kolegom.
...

Veľká noc, veľká príležitosť! 🐣 
A aby bola tá príležitosť ešte väčšia, tak hádajte čo som si pre vás pripravil? 🤔 
Presne taaaak. 😘 🙌 SÚŤAŽ! 🙌 

Poďme teda na vec… 😝 
Minulý rok sme počas obdobia Veľkej noci vyzálohovali až 17 000 000 plechoviek a PET-iek. 
Koľko ich podľa vás spolu zvládneme odzálohovať tento rok? 
Tipnite si… 

a.) Viac ako 10 000 000. 😮 
b.) VIac ako 5 000 000 a menej ako 10 000 000 💪 
c.) Menej ako 5 000 000 👏 

Svoj tip mi napíšte do komentov, ale pozor, čas na zapojenie máte do 4. apríla❗ 

A ja potom 21.4. vyžrebujem výhercu, ktorý dostane fresh náklad zálohovačského merchu. 😎 

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená ani podporovaná platformou Instagram.

Veľká noc, veľká príležitosť! 🐣
A aby bola tá príležitosť ešte väčšia, tak hádajte čo som si pre vás pripravil? 🤔
Presne taaaak. 😘 🙌 SÚŤAŽ! 🙌

Poďme teda na vec… 😝
Minulý rok sme počas obdobia Veľkej noci vyzálohovali až 17 000 000 plechoviek a PET-iek.
Koľko ich podľa vás spolu zvládneme odzálohovať tento rok?
Tipnite si…

a.) Viac ako 10 000 000. 😮
b.) VIac ako 5 000 000 a menej ako 10 000 000 💪
c.) Menej ako 5 000 000 👏

Svoj tip mi napíšte do komentov, ale pozor, čas na zapojenie máte do 4. apríla❗

A ja potom 21.4. vyžrebujem výhercu, ktorý dostane fresh náklad zálohovačského merchu. 😎

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená ani podporovaná platformou Instagram.
...

Počas Veľkej noci vzniká mnoho odpadu, ktorý môže pri snahe triediť vyvolať neistotu. 🤔 Preto sme sa tomu pozreli na zub, aby sme zvýšili šance na recykláciu 🧐 a vytvorili pre vás krátky manuál. Krásne a nielen zálohové sviatky všetkým! 🐣❤️

Počas Veľkej noci vzniká mnoho odpadu, ktorý môže pri snahe triediť vyvolať neistotu. 🤔 Preto sme sa tomu pozreli na zub, aby sme zvýšili šance na recykláciu 🧐 a vytvorili pre vás krátky manuál. Krásne a nielen zálohové sviatky všetkým! 🐣❤️ ...

Skip to content