Slovenskozalohuje preloader logo

Pre výrobcov alebo importérov
nápojov v jednorazových obaloch

fľaša a plechovka so slamkou

Kto je výrobca a importér?

Výrobca nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch alebo ich importér, ktorý tieto nápoje uvádza na slovenský trh.

Čo sa zálohuje?

Zálohujeme napríklad obaly od minerálnych vôd, sladených nápojov, ovocných štiav, ľadových čajov, energetických nápojov, piva, vína či miešaných alkoholických nápojov. Nezálohujeme obaly od mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

Plastové PET fľaše a plechovky od nápojov s objemom od 0,1 l do 3 l (vrátane) označené symbolom

fľaša so symbolom Z

plastové fľaše

Plast (PET, HDPE, PP)
plechovka so symbolom Z

plechovky

Kov (Al a Fe)

Povinnosti výrobcu
alebo importéra

  • Požiadať Správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností.
  • Zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú zákonom.
  • Zabezpečiť označovanie obalu tak, aby z takého označenia bolo zrejmé, že obal je pokrytý zálohovým systémom.
  • Registrovať zálohované nápojové obaly pred ich umiestnením na trh.
  • Viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a výške zálohu.
  • Uhrádzať Správcovi záloh za každý obal, ktorý uviedol na trh v súlade s uzatvorenou zmluvou.
  • Uhrádzať Správcovi všetky náklady spojené s účasťou v zálohovom systéme (poplatky v súlade so Zmluvou).
  • Viesť evidenciu o zálohovaných obaloch a ohlasovať z nej údaje Správcovi v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh (ohlasovať mesačne údaje o množstve zálohovaných obalov uvedených na trh v ks aj kg).

Ako sa zapojiť do zálohovania

Výrobca alebo importér vyplní žiadosť o uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému. Žiadosť zašle na registracia@spravcazaloh.sk.

Po posúdení žiadosti Správcom je výrobcovi alebo importérovi zaslaná zmluvná dokumentácia. Podpísanú zmluvu zasiela výrobca alebo importér v súlade s pokynmi Správcu.

Výrobcovi alebo importérovi je po uzatvorení zmluvy zaslaný email s linkom na registráciu do registračného portálu Správcu, kde zaregistruje spoločnosť a svoje výrobky.

Výrobca alebo importér upraví nápojový obal v zmysle pokynov v prílohe zmluvnej dokumentácie. Súbežne s registráciou zašle výrobca Správcovi v súlade s pokynmi požadovaný počet riadne označených, upravených nápojových obalov, ktoré bude umiestňovať na slovenský trh.

24 hodín po obdržaní potvrdzujúcej emailovej notifikácie o schválení verifikácie môže výrobca alebo importér začať uvádzať registrovaný a verifikovaný nápoj v zálohovanom obale na slovenský trh.

Dokumenty na stiahnutie

Pre výrobcov alebo importérov

Často kladené otázky

Od výrobcov alebo importérov

Ktoré obaly sa zálohujú ?

Zálohujú sa všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Za nápoje sa považujú v zmysle zákona „kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 80 % vody, schopné uspokojovať fyziologickú potrebu vody, medzi nápoje nepatrí mlieko“. Na každej zálohovanej fľaši či plechovke je symbol Z v recyklačných šípkach a text “ZÁLOHOVANÉ”. Zálohujú sa jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov ako sú sladené nápoje, nesýtené sladené nápoje, minerálne vody, pramenité vody, dojčenské vody, ochutené vody, ovocné šťavy, nektáre, ovocné nápoje, ľadové čaje, športové nápoje, energetické nápoje, pivo, cider, perry, radler a ovocné víno. Nezálohujú sa obaly z mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

Kto je výrobca ?

Výrobcom obalov je výrobca obalov podľa osobitného predpisu (§ 52 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch.

Ako sa zapojiť do zálohového systému ?

Zapojeniu sa do zálohového systému predchádza zaslanie žiadosti Správcovi zálohového systému, n.o., ktorej vzor nájde výrobca alebo importér na podstránke Výrobca v časti Dokumenty na stiahnutie. Na základe zaslanej žiadosti sa následne realizuje proces podpisu zmluvy so Správcom zálohového systému, ktorá je podmienkou na zapojenie sa do systému zálohovania v Slovenskej republike.

Ako prebieha uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému ?

Po prijatí žiadosti bude výrobcovi zaslaná zmluvná dokumentácia na kontaktný email uvedený v dotazníku. Zmluvu je potrebné po vyplnení a podpísaní zaslať Správcovi poštou na uvedenú adresu v dvoch vyhotoveniach. Každý výrobca, alebo importér, ktorý uvádza na trh v Slovenskej republike zálohované obaly na nápoje má povinnosť uzavrieť zmluvu so Správcom.

Ako prebieha registrácia výrobcov v zálohovom systéme ?

Najskôr je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy so Správcom zálohového systému, následne podpísať zmluvu. Zmluvu je potrebné po vyplnení a podpísaní poslať Správcovi poštou na uvedenú adresu v dvoch vyhotoveniach. Výrobca dostane aktivačný email, ktorý obsahuje linku do registračného portálu a výzvu pre výrobcu na vytvorenie si konta na uvedenom portáli. Výrobca sa registruje a čaká na email s výzvou na zadanie hesla. Po jeho obdržaní si vytvorí heslo a jeho konto je úspešne vytvorené.

Ako prebieha registrácia nápojových obalov od výrobcov a importérov ?

Výrobca a importér je povinný mať najskôr uzatvorenú zmluvu so Správcom zálohového systému a mať vytvorené konto v registračnom portáli Správcu. Po vytvorení konta výrobcu je potrebné prihlásiť EAN kódy nápojových obalov, ktoré podľa zákona podliehajú zálohovaniu v registračnom portáli Správcu zálohového systému. V rámci registrácie EAN kódov je potrebné Správcovi zaslať 7 kusov fyzických vzoriek obalov za každý EAN kód v súlade s pokynmi Správcu. Rozhodnutie o registrácii obalov bude prijaté v lehote do 4 týždňov po doručení fyzických vzoriek. Výrobca môže uviesť obaly na trh až po úspešnom schválení registrácie obalu v Zálohovom systéme.

Čo robiť po ukončení predaja konkrétneho výrobku v zálohovanom obale na slovenský trh ?

Výrobca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Správcovi úmysel viac neuvádzať konkrétne registrované zálohované obaly na trh v Slovenskej republike. Výrobca je tak povinný vykonať najneskôr v deň, kedy prestane uvádzať registrovaný zálohovaný obal na trh v SR. Výrobca oznámi Správcovi svoj úmysel a dátum, od ktorého nebude viac uvádzať na trh registrované zálohované obaly prostredníctvom e-mailu na zakaznickecentrum@spravcazaloh.sk, prostredníctvom zmenového procesu v svojom užívateľskom konte registračného portálu. Správca nastaví výmaz registrovaného EAN-u z centrálnej databázy po skončení dátumu minimálnej trvanlivosti zálohovaného obalu, ktorý výrobca prestal uvádzať na trh a dodatočnej lehoty 6 mesiacov.

Kde má byť na obale umiestnený symbol zálohovania ?

Logo zálohovania musí byť umiestnené v súlade s pravidlami Správcu, na etikete alebo priamo na obale nápoja. Viac informácií je uvedených v Manuáli pre označovanie, ktorý získa výrobca v prílohe zmluvy so Správcom a tiež je dostupný na podstránke Výrobca v časti Dokumenty na stiahnutie.

Aké sú najčastejšie chyby pri označovaní zálohovaných obalov ?

Aby ste sa vyhli prípadným problémom pri verifikácii a následnej registrácii vašich produktov v zálohovom systéme stačí, aby ste postupovali podľa pokynov v Manuáli na označovanie. V prípade symbolu Z dodržujte stanovenú veľkosť, dostatočný farebný kontrast (pričom môžete farbu loga prispôsobiť farbe vášho brandu) umiestnenie v blízkosti čiarového kódu, orientáciu a ochranné zóny. Najčastejšie chyby sa robia pri čiarových kódoch a sú okom viditeľné a odstrániteľné už v procese návrhu grafiky obalu alebo aplikácie na výrobok. Viac informácií je uvedených v Manuáli pre označovanie, ktorý bude prílohou zmluvy so Správcom a tiež je dostupný na podstránke Výrobca v časti Dokumenty na stiahnutie.

Aké zmeny vykonané na registrovanom obale je potrebné hlásiť Správcovi ?

Zmeny podliehajúce schvaľovaniu zo strany Správcu sú podrobne uvedené v návode Zmenový proces EAN-ov, ktorý je výrobcom/ importérom zasielaný spolu so zmluvnou dokumentáciou.

Čo je zálohová nálepka ?

V prípade, že výrobca nevie zabezpečiť požiadavky na zobrazenie loga na pôvodnej etikete obalu, resp. priamo na obale, v prípade plechovky, môže využiť na označenie obalu čiarovým kódom, logom zálohového systému a textom „ZÁLOHOVANÉ“, osobitnú nálepku. Podmienky používania a registrácie takto označených obalov v zálohovom systéme nájde výrobca v Manuáli na označovanie, ktorý je dostupný na podstránke Výrobca v časti Dokumenty na stiahnutie.

Ako je možné označiť obaly pre čapované nápoje na predaj zákazníkom so sebou ?

Vo výnimočných prípadoch schválených Správcom je možné pri plastových alebo kovových zálohovaných obaloch rovnakého objemu, tvaru a rozmerov použiť nálepku s tzv. „univerzálnym čiarovým kódom“, s uvedením všeobecného obchodného názvu nápoja a objemu Zálohovaného obalu (napr. „čapované sudové víno 1,5 L“ alebo „čapované pivo 0,5 L“). V danom prípade si výrobca pre účely registrácie v zálohovom systéme registruje jeden čiarový kód pre zálohovaný obal konkrétneho objemu, tvaru a rozmerov. Nálepku s univerzálnym čiarovým kódom je možné registrovať v prípadoch, kedy sú plastové zálohované obaly používané na zabalenie nápoja konečnému používateľovi so sebou (napr. čapované víno, čapované pivo, čapovaný nealkoholický nápoj) alebo napr. v prípade remeselných pív uvádzaných na trh v minimálnych objemoch a distribuovaných výlučne v rámci vlastnej distribúcie výrobcu. Zálohované obaly označené nálepkou s „univerzálnym čiarovým kódom“ nie je možné distribuovať mimo vlastnej obchodnej siete výrobcu.

Aké poplatky budú platiť výrobcovia do zálohového systému ?

Výrobca platí do systému 3 druhy poplatkov, vstupný = jednorazový poplatok za registráciu výrobcu v systéme, administratívny poplatok za registráciu, deaktiváciu EAN-u v systéme a poplatok za uvedenie obalu na trh, tzv. Industry fee.

Ako často je výrobca povinný zasielať výkaz Správcovi ?

Výrobca je povinný, najneskôr do 6. dňa v každom kalendárnom mesiaci, Správcu informovať o množstvách zálohovaných obalov uvedených na trh v SR za obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca ku každému registrovanému čiarovému kódu v kusoch aj v kilogramoch, a to prostredníctvom registračného portálu Správcu, kde má vytvorené svoje užívateľské konto.

Sledujte nás

Hľadal som miesta, kam so zálohovanými obalmi a hádajte, kde som sa dostal. Na hrad Beckov. 😮‍💨 Ale neľutujem ani krok, lebo vám teraz poviem, čo som zistil.

Beckov nie je len obyčajný hrad, je to miesto, kde môžete zálohovať svoje fľaše a plechovky a ešte aj prispejete dobrej veci. 🏰♻️ Po rozhovore s riaditeľom hradu som zistil, že každý zálohovaný obal pomáha financovať údržbu hradu.

Prispel som aj ja k tomuto úžasnému projektu a hradu Beckov prajem veľa nadšených zálohovačov. 💪

Hľadal som miesta, kam so zálohovanými obalmi a hádajte, kde som sa dostal. Na hrad Beckov. 😮‍💨 Ale neľutujem ani krok, lebo vám teraz poviem, čo som zistil.

Beckov nie je len obyčajný hrad, je to miesto, kde môžete zálohovať svoje fľaše a plechovky a ešte aj prispejete dobrej veci. 🏰♻️ Po rozhovore s riaditeľom hradu som zistil, že každý zálohovaný obal pomáha financovať údržbu hradu.

Prispel som aj ja k tomuto úžasnému projektu a hradu Beckov prajem veľa nadšených zálohovačov. 💪
...

Dnes sme sprevádzali vysokoškolákov Slovenskej technickej univerzity z Bratislavy po triediacom centre v Kočovciach. ♻️

Školy, ktoré majú záujem o exkurziu v triediacom centre nám môžu napísať mail na adresu info@spravcazaloh.sk a my sa vám ozveme 😊

Za pitný režim pre študentov ďakujeme @redbullsk

Dnes sme sprevádzali vysokoškolákov Slovenskej technickej univerzity z Bratislavy po triediacom centre v Kočovciach. ♻️

Školy, ktoré majú záujem o exkurziu v triediacom centre nám môžu napísať mail na adresu info@spravcazaloh.sk a my sa vám ozveme 😊

Za pitný režim pre študentov ďakujeme @redbullsk
...

KAM S PRÁZDNOU FĽAŠOU ČI PLECHOVKOU? DARUJTE ZÁLOH NA OBNOVU HRADU 🤩🏰

👉 K sudom na separovaný zber odpadu pribudol ďalší na zálohované obaly. Beckov ako prvá kultúrna pamiatka na Slovensku sa rozhodla zálohovať a čistiť našu prírodu. 🚮

👉 Záloh však nebude vrátený, poputuje na obnovu hradu Beckov. 🫶

Navštívte hrad a presvedčte sa sami. ♻️

KAM S PRÁZDNOU FĽAŠOU ČI PLECHOVKOU? DARUJTE ZÁLOH NA OBNOVU HRADU 🤩🏰

👉 K sudom na separovaný zber odpadu pribudol ďalší na zálohované obaly. Beckov ako prvá kultúrna pamiatka na Slovensku sa rozhodla zálohovať a čistiť našu prírodu. 🚮

👉 Záloh však nebude vrátený, poputuje na obnovu hradu Beckov. 🫶

Navštívte hrad a presvedčte sa sami. ♻️
...

Skip to content