Slovensko zálohuje

1. 1. 2022 začala ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou sme my všetci.
  • 0 dní,
  • 0 hodín,
  • 0 minút a
  • 0 sekúnd
  • nekrčíme,
    nezahadzujeme,
    zálohujeme!

Zoznam
odberných miest

Overenie EAN kódu
nápojového obalu

 

Adela Vinczeová, moderátorka

"Nazabudnite zálohovať ani počas sviatkov a celej zimy"

Sajfa, moderátor a youtuber

"PET fľaše a či plechovky, nič sa nezahadzuje. Zálohujte - oplatí sa to vám aj prírode."

Prečo Slovensko zálohuje

Zavedením zálohového systému sa začal písať nový príbeh o Slovensku. Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z plastových fliaš a plechoviek. Plastové fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Vybralo si zálohový systém, ktorý spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Zálohovanie dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.

Ako funguje zálohový systém

Pri kúpe nápoja zaplatíme záloh za obal.
Obaly nestláčame. Spolu s vrchnákom ich vrátime na odberné miesto.
Za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN kódom dostaneme záloh naspäť.
Vrátené zálohované obaly sa prevezú do triediaceho centra.
Ďalej obaly putujú na spracovanie k recyklátorovi.
A vyrobia sa z nich nové obaly na nápoje. Znova a znova.

Ako sa môžem zapojiť

Aby ste sa zapojili, stačí po nákupe vrátiť zálohované plastové fľašky alebo plechovky na označenom odbernom mieste – v obchode. Bez ohľadu na to, kde ste nápoj kúpili, môžete ho vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste. Podobne, ako keď v súčasnosti vraciate sklenené fľaše.

Záloh sa bude vyplácať iba za obaly, za ktoré záloh zaplatíte. Nápojové obaly sú označené symbolom (Z) a textom „ZÁLOHOVANÉ“.

Časté otázky

Čo je zálohový systém?

Je to moderný prostriedok rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý prostredníctvom zberu jednorazových nápojových obalov zapája všetkých do boja s voľne pohodeným odpadom a mobilizuje k ochrane životného prostredia.

Aké sú výhody zálohového systému?

Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.

Kedy bol spustený na Slovensku zálohový systém?

Slovensko zálohuje od 1.januára 2022.

Ktoré obaly sa zálohujú?

Zálohujú sa všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej zálohovanej fľaši či plechovke je symbol Z v recyklačných šípkach a text “ZÁLOHOVANÉ”. Zálohujú sa jednorazové plastové fľaše a plechovky nápojov ako sú minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje. Nezálohujú sa obaly z: mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

Ako spoznám zálohovaný obal?

Pri nákupe produktov si treba všímať grafický symbol (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text ZÁLOHOVANÉ.

Aká je výška zálohu a prečo?

Výška zálohu je 15 eurocentov rovnako pre plastové fľaše aj plechovky. Výška zálohu je určená tak, aby príliš nezaťažila vašu peňaženku a zároveň bola dostatočne motivujúca.

Platím záloh od 1.januára hneď za všetky plastové fľaše a plechovky?

Od 1. januára je nutné si na plastových fľašiach a plechovkách všímať symbol Z. Iba jednorazové nápojové obaly s takýmto označením sa zálohujú a po vrátení na odberné miesto za nich dostanete 15 eurocentov. Ostatné plastové fľaše a plechovky je potrebné vyhodiť do žltej nádoby na triedený zber tak ako doteraz.

Ako môžem vrátiť zálohované nápojové obaly ?

Zálohované obaly je potrebné vrátiť na odberné miesto bez zostatkovej tekutiny, nestlačené, spolu s vrchnákom. Dbajte pri tom na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

Kde môžem vrátiť zálohovaný obal?

Zálohované obaly môžete vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste, bez ohľadu na to kde ste zálohovaný nápoj kúpili. Obchody odoberajú zálohované obaly cez zálohomaty a v menšej predajni pomocou ručného skenera napr. pri pokladni. Mapa odberných miest je dostupná na tomto webe v hornej sekcii.

Kedy dostanem záloh späť?

Po vrátení obalu na odberné miesto. Zálohomat alebo predavačka vám vydá potvrdenku s výškou zálohov za obaly ktoré ste vrátili, tú si následne uplatníte na pokladni tej istej predajne. Menšie prevádzky zapojené dobrovoľne majú výnimku zo zákona. Nemusia vracať hotovosť, ale môžu len poskytnúť zľavu z nákupu uplatnenú na tom istom mieste, kde boli obaly vrátené.

Čo sa deje s obalmi ďalej?

Obaly sa prepravia do triediaceho centra, kde sa vytriedia podľa druhu materiálu a farby a zlisujú do veľkých kociek o hmotnosti približne 300kg. Následne putujú na recykláciu. Z recyklovaného materiálu sa môžu vyrobiť nové plastové fľaše a plechovky. Znova a znova.

Čo sa stane, ak obal vyhodím do žltej nádoby na triedený zber?

Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o záloh. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.

Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami od jednorazových nápojových obalov bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ?

Na odbernom mieste v obchode je možné vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Obaly bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber, tak ako doteraz.

Kto spravuje zálohový systém?

Správca zálohového systému, nezisková organizácia, vytvorená konzorciom 4 subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80% všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

Ako je financovaný zálohový systém?

Zálohový systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh. Zabehnutý zálohový systém je štandardne deficitný a nakoľko ide o systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, deficit hospodárenia je vždy financovaný poplatkami výrobcov.

Kto reguluje a kontroluje zálohový systém?

Ministerstvo životného prostredia SR.

Prečo sa zálohujú len plastové nápojové obaly a plechovky?

Zálohovanie na Slovensku začína jednorazovými plastovými fľašami a plechovkami, pri ktorých sa aj v zahraničí osvedčilo najviac. U nás navyše nadväzuje na zálohované vratné sklenené obaly, ktoré roky poznáme a vraciame do obchodu. Vieme sa na nich učiť, stabilizovať a rozvíjať systém.

Čo sa stane s plastovými fľašami a plechovkami, ktoré sa nevrátia do zálohového systému?

Keď spotrebiteľ nevráti obal na odberné miesto príde o záloh, a tiež o možnosť obal recyklovať a vrátiť naspäť do obehu ako novú fľašu či plechovku.

Čo sa stane s obalmi pohodenými v prírode?

Zálohový systém je riešením, ktoré má zabrániť aj tomu, aby sa plastové fľaše a plechovky vyskytovali voľne pohodené v prírode. V krajinách, kde zálohovanie zaviedli kleslo množstvo voľne pohodených nápojových obalov o 95%. Zároveň je však rovnako potrebné myslieť na vyčistenie Slovenska od obalov pohodených v krajine už dnes. Pre tento problém sú plánované ďalšie projekty v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a ďalšími zainteresovanými stranami.

Prečo sa rovno nezačnú používať biodegradovateľné plasty?

Každý obal má svoj dopad na životné prostredie a zálohovanie prináša riešenie, ktorým vieme aktuálne znížiť množstvo odpadu, zvýšiť percento plastových fliaš a plechoviek, ktoré sa vrátia znova do obehu a neskončia voľne pohodené v prírode. Tým sa zníži dopad na životné prostredie spôsobom, aký vieme aplikovať už dnes. Bioplasty sú alternatívou, ktorá si vyžaduje vybudovanie kompletnej infraštruktúry od triedeného zberu, cez recykláciu, až po spracovanie na konci ich životnosti.

Prečo sa nevrátime k skleneným fľašiam namiesto plastových?

Používanie plastových obalov má mnoho praktických výhod, pretože sú ľahšie a skladnejšie. Každý obal má dopad na životné prostredie, napríklad výroba a recyklácia skla spotrebuje omnoho viac CO2 ako výroba a recyklácia plastov. Napríklad používanie jednorazového nevratného skla pre nápoje je z pohľadu dopadov na životné prostredie najhorším variantom. Pri porovnaní životného cyklu plastovej fľaše s obsahom recyklovaného materiálu a vratného skla sa preukázalo, že dopad na životné prostredie je porovnateľný. Zavedenie zálohovania je jednoznačne riešením, ktoré pomôže znížiť dopady plastových nápojových obalov na životné prostredie, tým že zabezpečí maximálnu mieru vyzbierania, recykláciu a následné využitie materiálu na rovnaký účel – z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky.

Nezvýši zálohový systém cenu nápojov?

Nie, zavedenie zálohovania nemá vplyv na cenu nápojov. Pri nákupe zaplatíme záloh 15 eurocentov a pri vrátení obalu dostaneme záloh naspäť v plnej výške.

Nebol by viac motivujúci vyšší záloh?

Výška zálohu, 15 eurocentov, bola určená na základe analýz tak, aby bola dostatočne motivujúca a zároveň nebola priveľmi finančne zaťažujúca pre slovenských spotrebiteľov.

Čo sa stane s nevyzbieranými zálohami?

Zálohový systém je férový a transparentný systém, ktorý zapája výrobcov, obchodníkov, a spotrebiteľov do boja proti voľne pohodenému odpadu, všetko pod dohľadom Ministerstva životného prostredia. V prípade, že sa spotrebiteľ nezachová zodpovedne a nevráti obal na odbernom mieste, záloh ktorý si neuplatní, sa v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“ stáva príjmom zálohového systému. Správca zálohového systému je neziskovou organizáciou a na základe zákona je povinný akýkoľvek prebytok hospodárenia použiť výlučne na rozvoj a vylepšovanie systému zálohovania.

Nemôže sa aj v zálohovom systéme stať, že vyzbierané nápojové obaly skončia v spaľovni?

Nie. Každý obal v zálohovom systéme je evidovaný a vysledovateľný od momentu uvedenia na trh až po recykláciu a jeho využitie pri výrobe nových obalov. Funguje to vo všetkých krajinách, kde zálohový systém existuje a teda – všetky vyzbierané nápojové obaly sa preukázateľne recyklujú a môžu využiť aj na výrobu nových obalov. Sú to cenné materiály, ktoré nemajú končiť v prírode, ani v spaľovni, dajú sa z nich vyrábať nové obaly na rovnaký účel a šetriť tak prírodné zdroje.

A čo iné plastové obaly z potravín alebo drogérie?

Plastové obaly z iných ako nápojových obalov sa zbierajú cez systém triedeného zberu ako doteraz a patria do žltej odbernej nádoby.

Budú sa dať zálohované obaly vrátiť aj na vidieku alebo len vo veľkých mestách?

Do zálohového systému sú ako odberné miesta zaregistrované aj malé predajne na vidieku, takže plastové fľaše a plechovky bude možné postupne v spolupráci s obchodníkmi, ktorí tak vychádzajú v ústrety pohodlnému zálohovaniu, vrátiť po celom Slovensku. V prípade, že vo vašej obci chýba odberné miesto, môžete prispieť k rozšíreniu zálohovania a informovať predajňu vo vašej blízkosti o možnosti zapojenia sa do zálohovania, poradíme každému, ako treba postupovať.

Čo robiť, ak zálohomat neodoberá zálohované nápojové obaly?

V prípade, že zálohomat neodoberá nápojový obal aj napriek tomu, že je označený symbolom Z v recyklačných šípkach s textom „ZÁLOHOVANÉ“, je nestlačený, prázdny a má čitateľný čiarový kód, je potrebné sa obrátiť priamo na zodpovedného zamestnanca na danom odbernom mieste, aby podnet mohol riešiť.

Čo robiť, ak je zálohomat mimo prevádzky?

Ak odberné zariadenie nefunguje, je potrebné sa vrátiť na odberné miesto po odstránení technickej príčiny alebo vrátiť obaly na najbližšom odbernom mieste. Mapa odberných miest je dostupná na tomto webe v hornej sekcii.

Platím záloh vo všetkých obchodoch?

Každý distribútor, ktorý predáva nápojové plastové fľaše a plechovky, je povinný ich zálohovať, dodržiavať výšku zálohu 15 eurocentov a uvádzať ju osobitne na cenovke aj pokladničnom bloku.

Musím vrátiť zálohovaný nápojový obal iba v predajni, kde bol zakúpený?

Vrátiť zálohovaný obal je možné v každej predajni, ktorá je zapojená do zálohového systému a má zriadené odberné miesto, bez ohľadu na to, kde spotrebiteľ obal na Slovensku kúpil. Mapa odberných miest je dostupná na tomto webe v hornej sekcii.

Môžem si kupón zo zálohomatu uplatniť na inom odbernom mieste?

Nie. Kupón, ktorý vám vydal zálohomat je možné si uplatniť iba na mieste, kde ste obaly vrátili. Doba platnosti kupónu nie je obmedzená, ak ste zabudli uplatniť si kupón môžete tak urobiť pri ďalšom nákupe.

Chcem vrátiť zálohy za odovzdané obaly vo forme hotovosti, ale obchod mi chce dať len zľavu z nákupu, môže?

Mále predajne potravín, s rozlohou menšou ako 300 m², ktoré sú zapojené do odberu obalov dobrovoľne, majú výnimku zo zákona. Nemusia vrátiť zákazníkovi hotovosť, ale môžu len poskytnúť zľavu z nákupu. Zľavu či hotovosť je možné uplatniť výlučne v tom obchode, kde zákazník obaly vrátil.

Prečo je nutné vracať nestlačené obaly, keď ich zálohomat stláča?

Pre evidenciu obalov a kontrolu ich toku v zálohovom systéme je dôležité, aby vedel zálohomat rozpoznať tvar obalu a čitateľný čiarový kód. Zálohované obaly preto vraciame nestlačené, prázdne a s čitateľným čiarovým kódom. Následne sa obaly v zálohomate stlačia, pre úsporu priestoru, ekologickejšiu prepravu aj ochranu pred prípadnými podvodmi.

Prečo sa nezálohujú plastové obaly od sirupov, mlieka, octu či oleja?

Rozhodnutie o tom, ktoré obaly sa budú zálohovať je v kompetencii Ministerstva životného prostredia. Zálohovanie začalo s kategóriou nápojov, ktoré sú pre recykláciu a následné opätovné využitie najefektívnejšie a sú pre nich stanovené prísnejšie ciele na úrovni Slovenskej republiky a Európskej únie. Je možné, že po zabehnutí zálohového systému sa budú rozvíjať aj zálohové systémy pre ďalšie plastové obaly od potravín a nápojový sektor sa tak stane inšpiráciou pre ostatné potravinové odvetvia.

Kontakt

Táto stránka sa bude priebežne aktualizovať, aby poskytla všetky dôležité informácie o zálohovom systéme spotrebiteľom.

V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte na info@spravcazaloh.sk.