Aktuality

Správca zálohového systému sa rozhodol otvoriť brány svojho moderného triediaceho centra v Kočovciach pre žiakov a študentov slovenských škôl, aby aj touto interaktívnou formou prispel k vzdelávaniu mladej generácie nielen o samotnom procese zálohovania, ale aj o jeho pozitívnom vplyve na našu prírodu a životné prostredie.

 

Pri prvej exkurzii, ktorú Správca zálohového systému zorganizoval pre žiakov Základnej školy v Kočovciach, generálny riaditeľ tejto neziskovej organizácie Marián Áč odprezentoval všetkým prítomným, čo považuje Správca za kľúčové: realizovať v najbližšom období, aby bol systém zálohovania na Slovensku úspešný, aby bola zabezpečená jeho udržateľnosť a zároveň, aby prispieval k šíreniu povedomia o jeho význame a vplyve na ochranu životného prostredia najmä medzi mladou generáciou.

 

Ako vo svojom príhovore poznamenal generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč, „musíme byť aj naďalej aktívni a kreatívni v oblasti informovania verejnosti o zálohovaní a jeho význame pre životné prostredie. Rovnako tak musíme zintenzívniť aktivity smerujúce k vzdelávaniu našich detí, mládeže a študentov univerzít. Sme totiž presvedčení, že na tak komplexnom systéme, akým zálohovanie a k nemu pridružené procesy bezpochyby sú, dokážeme mladej generácii na praktických príkladoch ilustrovať a vysvetliť význam separovania odpadov, recyklácie a tiež na prvý pohľad zložitých odborných výrazov ako napríklad cirkulárna ekonomika či eko-modularita.“

 

Na podujatí sa okrem zástupcov Správcu zálohového systému, žiakov a pedagógov zo Základnej školy v Kočovciach, zúčastnili aj predstavitelia miestnej samosprávy, za ktorú prehovorila starostka obce Monika Kopúnová. Tá vo svojom vystúpení okrem iného uviedla: „Aj keď sme malou obcou, uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť a potrebu vzdelávania mládeže aj v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Aj vďaka nášmu Environcentru, ktoré sme v Kočovciach nedávno otvorili budeme radi, ak sa naša obec stane miestom osvety a naše pomyselné dvere budeme môcť otvoriť mládeži aj z ostatných regiónov Slovenska.“

 

Vzdelávanie tvorilo v uplynulých dvoch rokoch súčasť informačných aktivít Správcu zálohového systému, ale nebolo špecificky definované, segmentované, rozpočtované a neobsahovalo ani priamy kontakt so žiakmi, študentami a pedagógmi. V roku 2024 preto Správca zálohového systému prichádza s uceleným súborom aktivít zameraných na všetky stupne škôl. Čomu sa plánuje venovať?

 

  • Pre najmenších žiakov bude pokračovať v podpore zážitkového vzdelávacieho projektu Zberný dvor a rovnako tak podporí projekt populárneho Mira Jaroša – Amfík Tour, zameraný na šírenie povedomia o zálohovaní.
  • V triediacom centre Kočovce rozbehol projekt exkurzií pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl. V tomto roku plánuje realizovať šesť exkurzií. Zámerom Správcu je, aby sa počet škôl, ktorých žiaci a študenti navštívia triediace centrum a dozvedia sa všetko o zálohovaní, každým rokom zvyšoval.
  • Veľmi intenzívne sa Správca plánuje zapojiť do vzdelávacieho procesu študentov stredných škôl. Len nedávno inicioval projekt tvorby súboru metodických materiálov pre učiteľov stredných škôl so zameraním na podporu zvyšovania znalostí a povedomia o spôsobe a význame recyklácie prostredníctvom zálohovacieho systému. Súčasťou metodických materiálov budú pracovné materiály ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov stredných škôl využiteľné v rámci existujúcich vyučovacích predmetov.
  • V tomto roku plánuje Správca zálohového systému ešte viac zintenzívniť spoluprácu aj so slovenskými univerzitami a akademickým prostredím. Bude pokračovať v prednáškach a seminároch o procese zálohovania a cirkulárnej ekonomike a plánuje sa zamerať na podporu výskumu v oblasti kvality a čistoty recyklátov. Zároveň má ambíciu podporiť aj prípravu vytvorenia profesijného študijného programu.

 

Všetky tieto aktivity, ktorým sa Správca zálohového systému plánuje systematicky venovať realizujú aj krajiny, ktoré prevádzkujú zálohovanie už dlhé roky. Ide hlavne o škandinávske krajiny a konkrétne Nórsko, ktoré sú pre nás inšpiráciou, kam a ako sa máme v zálohovaní na Slovensku ďalej uberať. „Všade hrá dôležitú rolu práca s mladými ľuďmi a tá musí byť jednou z našich priorít“, uviedol na záver svojho vystúpenia generálny riaditeľ Správcu, Marián Áč.