Generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč a predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor mesta Partizánske Jozef Božik vo štvrtok 6. júna 2024 prerokovali možnosti širšieho využitia zálohovania na úrovni miest a obcí a podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Správcom zálohového systému a ZMOS.

Správca zálohového systému za viac ako dva roky svojej existencie sa okrem skvalitňovania a modernizácie zálohovania na Slovensku neustále snaží o jeho približovanie občanom, aby bolo čo najdostupnejšie a stalo sa tak prirodzenou súčasťou každodenného života. Zároveň podniká množstvo aktivít na jeho popularizáciu s cieľom pomáhať pri rozširovaní povedomia o jeho význame pre ochranu životného prostredia.

Aby mohli byť tieto aktivity Správcu čo najefektívnejšie, rozhodol sa posilniť spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska, ktoré patrí medzi najvplyvnejšie organizácie s dosahom na každodenný život našich spoluobčanov. Spolupráca Správcu zálohového systému a ZMOS-u je kľúčová pre úspešné zapájanie obyvateľov celého Slovenska do zálohovania.

Prvým konkrétnym výsledkom tejto spolupráce je Memorandum o vzájomnej spolupráci, podpísané 6. júna 2024.  Podpisom tohto Memoranda obe strany prejavili  snahu a vôľu smerujúcu k vzájomnej kooperácii na aktivitách, ktoré presahujú ich individuálne záujmy, majú strategický spoločenský význam a využívajú potenciál ich vzájomnej spolupráce.

Medzi kľúčové body spolupráce obaja partneri zahrnuli najmä:

  • Aktivity smerujúce k popularizácii zálohovania na úrovni miest a obcí,
  • odbornú spoluprácu na vzdelávacích aktivitách zameraných na predchádzanie vzniku litteringu v mestách a obciach a zodpovednému prístupu k životnému prostrediu,
  • vzájomnú spoluprácu pri využívaní zálohovania na podporu verejnoprospešných, charitatívnych a ekologických projektov členských miest a obcí,
  • organizovanie a účasť na spoločných odborných podujatiach s cieľom pozitívne motivovať obyvateľov Slovenska k  posilneniu spotrebiteľského správania zameraného na zálohovanie,
  • vzájomnú spoluprácu zameranú na vzdelávanie detí a študentov v oblasti zálohovania a ochrany životného prostredia,
  • spoluprácu a koordináciu pri mediálnych výstupoch týkajúcich sa zálohovania vo vzťahu k členským mestám, obciam a verejnosti.

„Môžeme konštatovať, že zálohový systém sa napriek rekordnému času podarilo implementovať bez väčších problémov. Zálohovanie motivuje a zapája obyvateľov do boja s voľne pohodeným odpadom z jednorazových nápojových obalov. Samotné samosprávy tak zo systému zálohovania profitujú v podobe čistejšieho prostredia, keďže sa v okolitom prostredí vyskytuje menej voľne pohodeného odpadu. Zavedenie zálohového systému zároveň zvýšilo mieru návratnosti obalov, ktoré by inak skončili  čiastočne  v triedenom zbere, ale najmä v komunálnom odpade. Sme pripravení byť nápomocní pri vzdelávaní verejnosti a hľadaní možností zálohovať aj na podujatiach s vysokou návštevnosťou organizovaných samosprávou, či na miestach, ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.uviedol Jozef Božik, predseda Združenia miest a obcí Slovenska.

Podľa generálneho riaditeľa Správcu zálohového systému Mariána Áča je veľmi pozitívne a užitočné, že obe strany prejavili vôľu vzájomne spolupracovať na aktivitách, ktoré majú strategický celospoločenský význam a ich efekt pocítia primárne samotní obyvatelia. „Ako riaditeľ Správcu zálohového systému a aj ako občan vnímam silnú potrebu spolupráce so samosprávami za účelom zvyšovania povedomia o zálohovaní. Rovnako tak pri hľadaní podnetov a riešení ako môže zálohovanie ekologicky, charitatívne a verejnoprospešne pomáhať a tiež pri zavádzaní nových prístupov v oblasti environmentálneho vzdelávania obyvateľov miest a obcí“, uviedol  Marián Áč.

Podpísaný rámec spolupráce Správcu zálohového systému a Združenia miest a obcí Slovenska zároveň vytvára priestor na intenzívnejšiu komunikáciu so zástupcami samospráv pri získavaní priamej spätnej väzby, podnetov od občanov a pri hľadaní riešení, ako využiť zálohovanie na podporu projektov samospráv. Konkrétnym príkladom môže byť zálohovanie fliaš a plechoviek počas spoločenských, kultúrnych alebo športových podujatí v mestách a obciach, prostredníctvom ktorého môže darovaný záloh mestám alebo obciam pomôcť pri financovaní ich vlastných projektov alebo pri podpore charitatívnych, športových, kultúrnych či vzdelávacích aktivít.